Politikalarımız

15 Nisan 2016

Dürüst rekabet, kararlı ilerleme ve yenilikçi görüş diyoruz.

Peki politikalarımızı neye göre belirliyoruz?

 

Faaliyet Politikası

Eras Grup Yatırım A.Ş ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda köklü değişimlerin yaşandığı, sınırların kalkmasıyla küreselleşen pazarlarda ve şekil değiştirip büyüyen bir rekabet ortamında faaliyetlerini yürütmektedir. Bu hızlı değişimlere uymak, hatta öncülük etmek içinde devamlı olarak çağdaş gelişim ve değişim yöntemlerinden faydalanıp, yeni yönetsel yaklaşımlar uygulamaktadır. Bu yönetsel araçların başında Stratejik Yönetim anlayışı gelmektedir. Bu bilinçle hareket eden Eras Grup Yatırım A.Ş strateji ve politikalarını sürekli güncel tutmaktadır.

 

Üretim Politikası

Eras Grup Yatırım A.Ş bir yandan faaliyet alanlarında istikrarlı büyümesini sürdürürken diğer yandan da katma değeri yüksek diğer alanlarda da teknolojiye dayalı sanayiinin ülkemizde kurulup gelişmesine de katkıda bulunmayı temel önceliklerinden biri olarak görmektedir.

 

Yatırım Politikası

Eras Grup Yatırım A.Ş yatırım politikası; mevcut alt yapı kullanılarak düşük maliyetli yeni ve tevsii yatırımlar yatmak, proses tasarımı tamamen firmamıza ait tesislerin makine ve ekipmanları kamu ve yerli özel kuruluşlara imal ettirilerek döviz tasarrufu saülamak olarak belirlenmiştir.

 

AR-GE Politikası

“Geliştirmek ve büyümek için inovasyon.”

Eras Grup Yatırım A.Ş, modern pazarlarda büyüme oranlarının sınırlı olması ve var olan potansiyel zenginliğimizden daha fazla yararlanabilmek için pazarın büyümesini beklemek yerine yeni ürünler ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde AR-GE faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesini hedef edinmiştir.

 

Çevre Politikası

Eras Grup Yatırım A.Ş, çevreye zararlı hiç bir faaliyetin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağı bilinciyle bilim ve teknolojinin sağladığı imkanlar ölçüsünde doğal çevreye zarar vermeden, çevre mevzuatlarına uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eras Grup Yatırım A.Ş çevre politikalarını uluslararası çevre normlarına uygun olarak kirliliğin kaynakta önlenmesi ilkesi üzerine şekillendirmektedir.

Bu kapsamda sürdürülebilir çalışmayla ve daha çevreci üretim süreçleri anlayışıyla üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmelerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturularak çevre faaliyetlerinin bir sistem dahilinde yürütülmesini hedef edinmiştir.

 

SOSYAL POLİTİKALAR

Sosyal pazarlama, sosyal bir düşüncenin, nedenin yada uygulamanın belirli bir hedef kitlede benimsenmesini sağlamak üzere gerekli programların geliştirilmesi, uygulanması ve kontrol sürecidir.

Örgütsel sosyal sorumluluk, örgütlerin kendi ilgi alanları çerçevesinde sosyal refahın korunması ve geliştirilmesi için zorunlu olduğu faaliyetlerin araştırılmasına işaret eder. Örgütsel sosyal sorumluluk genellikle şirket (işletme) sorumluluğu olarak ifade edilmektedir. Çünkü sosyal sorumluluk kavramı genellikle işletmelere atfedilmektedir. Buna, işletmelerin ve diğer örgütlerin sosyal sorumluluklarını, eylemlerinde göz önünde tutma zorunluluğundaki farklılıkları sebep olmuştur.

Sorumluluklar genel olarak bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlâkına, çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine, insanları mutlu ve memnun etmesine yöneliktir.

İşletmenin ekonomik rasyonel kurallarına uygun politika ve davranışları, o ülkenin kendisine işletme için emanet ettiği kaynakların en etkili ve verimli biçimde kullanması, ekonomik koşulları gözeten, toplumun ihtiyaçlarına uygun miktar ve kalitede üretimde bulunması zorunluluğuna işaret etmektedir.

Yasal koşullara uygun davranış göstermesi ise, işletmenin içinde bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun benimsediği kanunlarına, kararnamelerine, yönetmeliklerine, örf ve adetleri ile diğer düzenleyici hükümlerine aykırı hareket etmesine ilişkindir.

İş ahlâkına gelince; fiyatları makul düzeyde tutma, fırsatçılıktan kaçınma, haksız rekabetten ve asılsız reklamlardan sakınma, alacaklılara karşı dürüst davranma ve benzeri konuları kapsamaktadır. İşletmelerde çalışan personele terfi, ücretlendirme ve benzeri hususlarda dürüst davranma, kayırım yapmama, hastalar için evde çalışma imkanı hazırlama, mahkum ve sakatlara iş olanakları sağlama, çevre halkına eşit istihdam olanakları tanıma gibi hususlar ile işletmenin çevresindeki kişi ve kurumların isteklerini, ihtiyaçlarını, insan sevgisi ve birlikte yaşama zorunluluğu açısından dikkate alma gibi konuları kapsamaktadır.

Dolayısıyla sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların kendi çıkarlarını olduğu kadar toplumun genel çıkarlarınıda geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasındaki zorunluluktur.

Eras Grup Yatırım A.Ş sosyal sorumluluk ilkeleri ve yukarıdaki hususların kabul ve duyarlılığı içerisinde, topluma doğrudan fayda üreten sağlık ve eğitim tesisleri başta olmak üzere birçok alanda sosyal nitelikli yardımlarda sorumluluk almış, yatırım yapmıştır.

Bundan sonraki faaliyet süreçlerinde de aynı sorumluluk ve duyarlılıkta işletme maliyesindeki objektif ve teknik kriterlerle tespit edilecek oranlardaki sosyal sorumluluk harcamaları maliyet unsuru olarak işletme bütçelerinde her zaman yer alacaktır.

 

Personel Politikası

Çalışanlarımızın tamamı Eras Grup Yatırım A.Ş’in benimsemiş olduğu sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı politikalar kapsamındadır.

Personelimizin ekonomik durumuyla birlikte sosyal yaşamını ilgilendiren konularda sorumluluk almak, Eras Grup Yatırım A.Ş üst yönetimince benimsenmiş temel prensiplerdendir.

Bu kapsamda yer alan sosyal içerikli ana unsurlar, Personel politikası içerisinde geniş ölçüde yer almıştır.